Podmienky Ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Great Expectations s.r.o. IČ 06035434 so sídlom Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (ďalej len: “správca”).
Kontaktné údaje správcu sú:
adresa: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
email: info@viwine.cz
telefón: +420 606 460 250
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je:
vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV.
Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby alebo právnickej osoby:
podieľajúce sa na dodanie tovaru a realizáciu platieb na základe zmluvy
ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu – Onebit
zaisťujúce marketingové služby – Facebook, Google
Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb (Mailchimp – ktorý je plne v súlade s GDPR).

VI.
Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä silné heslá, šifrovanie úložísk, šifrovanie spojenie s webovou stránkou, antivírusové zabezpečenia, zálohy a mechanické zabezpečenie úložiska údajov v listinnej podobe. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláre. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 

COOKIES

Pre správnu funkciu stránok je niekedy nevyhnutné umiestniť malé dátové súbory, označované ako cookies, na vaše zariadenie.

ČO SÚ COOKIES?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú vaše preferencie a úkony, ktoré ste na nich vykonali (napr. Prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje potom nemusíte zadávať znova a preskakovať z jednej stránky na druhú.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

 

CookieTypeDurationDescription
_gatretí strana2 rokyJedná se o cookies Google Analytics. Slúži na rozlíšenie používateľa.
_galitretí strana30 vteřinJedná se o cookie Google. Slúži na určenie krajiny používateľa.
_gattretí strana1 minutaJedná se o cookies Google Analytics. Slúži k záznamu užívateľského požiadavke.
_gidtretí strana24 hodínJedná se o cookies Google Analytics. Slúži na rozlíšenie užívateľov.
age_gatesedeniesedenieJedná se o cookies našich stránek. Ukladá potvrdenie veku vyššom ako 18 rokov.
frtretí strana3 mesiaceJedná se o cookies Facebook. Obsahuje šifrované ID užívateľa a ID prehliadača. Slúži na reklamné účely.
IDEtretí strana1 rokJedná se o cookie Google. Hlavný reklamný súbor cookie na weboch mimo Google.
NIDtretí strana6 měsiacůJedná se o cookie Google. Slúži na personalizáciu a remarketingu reklám.
test_cookiesedenie1 hodinaJedná se o cookies našich stránek. Zisťuje, či má Váš prehliadač povolené ukladanie cookies.
viewed_cookie_policysedeniesedenieJedná se o cookies našich stránek. Ukladá potvrdenie cookies a zatvorenie lišty.

Všetky vyššie uvedené cookies nie sú používané na iný účel, než je uvedené v tejto tabuľke.

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome
Firefox 
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/cz/

Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies a ich širšom využití, použite, prosím, nižšie uvedené odkazy:

Onebit: https://www.onehelp.cz/onebit/kb/cs/privacy-policy
Mailchimp (EN): https://mailchimp.com/legal/privacy/
Google: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/
Seznam.cz: Behaviorálna reklama
Microsoft Cookies sprievodca: http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ) http://www.aboutcookies.org/ (EN)